Algemene voorwaarden P&D COMpany b.v.

Versie: 31 maart 2022

Artikel 1. Definities

 • 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 • a. P&D Company: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: P&D Company B.V. handelend onder de namen “5S Company” en “CI Company”, gevestigd aan Drielandendreef 42 te Harderwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68996608;
 • b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met P&D Company een overeenkomst aangaat;
 • c. overeenkomst: de overeenkomst tussen P&D Company en de klant;
 • d. materialen: alle door P&D Company in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, concepten, teksten en andere materialen en bestanden;
 • e. locatie: de locatie waar P&D Company in opdracht van de klant werkzaamheden dient uit te voeren en/of waar de zaken gemonteerd dienen te worden;
 • f. training: de training die door P&D Company wordt gegeven,

P&D Company en de klant hierna gezamenlijk ook aan te duiden als ‘partijen’ en ieder afzonderlijk als ‘partij’.

Artikel 2. Algemeen

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van P&D Company en op iedere overeenkomst tussen P&D Company en de klant.
 • 2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 • 2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met P&D Company, voor de uitvoering waarvan door P&D Company derden dienen te worden betrokken.
 • 2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door P&D Company vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • 2.6 Indien P&D Company niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat P&D Company in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • 2.7 P&D Company heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst, annulering en wijzigingen

 • 3.1 Alle offertes en aanbiedingen van P&D Company zijn vrijblijvend.
 • 3.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 • 3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte van P&D Company.
 • 3.4 Indien de klant de overeenkomst voortijdig annuleert, dan heeft P&D Company het recht aan de klant in rekening te brengen:
 • a. Alle reeds uitgevoerde werkzaamheden;
 • b. Alle reeds ingekochte materialen en zaken;
 • c. Een vergoeding voor gereserveerde arbeidstijd.
 • 3.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is P&D Company gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van P&D Company op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 • 3.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan P&D Company een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • 4.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant P&D Company derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. P&D Company dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • 4.2 P&D Company zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • 4.3 De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De honorering van P&D Company is niet afhankelijk van het resultaat. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen en van de inzet van de klant en zijn medewerkers.
 • 4.4 P&D Company kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de klant gewenste resultaat, zoals, maar niet uitsluitend een hogere productiviteit, meer tevreden klanten, meer tevreden medewerkers en/of meer efficiëntie binnen de organisatie van de klant.
 • 4.5 P&D Company heeft het recht de overeenkomst door een derde te laten uitvoeren. Indien P&D Company een derde partij inschakelt bij het uitvoeren van de overeenkomst, dan wordt onder “P&D Company” tevens verstaan de derde partij die door P&D Company is ingeschakeld.

Artikel 5. Verplichtingen van de klant

 • 5.1 De klant draagt kosteloos zorg voor de door P&D Company op de locatie in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • 5.2 De klant dient ervoor zorg te dragen dat P&D Company toegang heeft tot alle zaken, gegevens en systemen die voor P&D Company noodzakelijk zijn om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
 • 5.3 De klant is gehouden P&D Company onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 • 5.4 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin P&D Company de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De klant dient zodanige maatregelen te treffen dat P&D Company tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.
 • 5.5 De klant is verplicht de geleverde zaken te gebruiken overeenkomstig de technische specificaties en/of gebruiksaanwijzing van de zaken.
 • 5.6 De klant vrijwaart P&D Company voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 • 5.7 Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe de klant jegens P&D Company gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van P&D Company daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6. Training

 • 6.1 De training wordt gegeven op de locatie van de klant. De klant dient kosteloos tijdig zorg te dragen voor een geschikte ruimte voor de training.
 • 6.2 P&D Company is bevoegd een medewerker van de klant die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de training te ontzeggen.
 • 6.3 Tijdens de training dient de medewerker van de klant niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de medewerker daarvoor van P&D Company toestemming heeft gekregen.
 • 6.4 Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door medewerkers van de klant zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant betaald worden.

Artikel 7. Levering zaken

 • 7.1 De aan de klant kenbaar gemaakte leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
 • 7.2 De zaken worden door P&D Company meegenomen naar de locatie of de zaken worden door P&D Company opgestuurd.
 • 7.3 Indien de zaken worden opgestuurd, dan worden verzendkosten aan de klant in rekening gebracht. De hoogte van de verzendkosten wordt vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 8. Montage

 • 8.1 Indien partijen montage zijn overeengekomen, dan dient de klant vooraf de locatie aan P&D Company kenbaar te maken.
 • 8.2 De klant dient er tijdig voor zorg te dragen dat:
 • a. De locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is;
 • b. Alle redelijke voorzieningen welke voor een goede uitvoering van de montagewerkzaamheden nodig zijn aanwezig zijn;
 • c. De (bouwkundige) constructie geschikt is voor montage;
 • d. De montagewerkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 9. Garantie

 • 9.1 Op de zaken wordt een fabrieksgarantie verleend.
 • 9.2 Voor meer informatie over de fabrieksgarantie dient de klant de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant te raadplegen.
 • 9.3 Voor een beroep op de garantie dient de klant contact op te nemen met de betreffende fabrikant.

Artikel 10. Tariefverhoging

 • 10.1 P&D Company is gerechtigd tot verhoging van het overeengekomen dagtarief zonder dat de klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van het dagtarief voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 11. Facturatie en betaling

 • 11.1 Facturatie geschiedt maandelijks achteraf.
 • 11.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 • 11.3 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 11.4 De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan P&D Company verschuldigde.
 • 11.5 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die P&D Company daardoor moet maken voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van de Wet Incassokosten.
 • 11.6 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 • 12.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van P&D Company, totdat alle vorderingen die P&D Company op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
 • 12.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de klant is overgegaan, mag de klant de zaken niet:
 • a. Verpanden;
 • b. Aan derden enig ander recht daarop verlenen;
 • c. Buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
 • 12.3 De klant dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van P&D Company veilig te stellen.
 • 12.4 Indien de klant zijn verplichtingen jegens P&D Company niet of niet volledig nakomt en/of in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is P&D Company gerechtigd alle zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van P&D Company op volledige schadevergoeding.
 • 12.5 Indien P&D Company gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht P&D Company toegang te verlenen tot alle locaties waar de zaken van P&D Company zich bevinden. Alle kosten die P&D Company moet maken om de zaken terug te nemen, zoals maar niet uitsluitend demontagekosten, komen voor rekening van de klant.
 • 12.6 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk P&D Company daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van P&D Company.
 • 12.7 De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan P&D Company toekomende rechten onverlet.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

 • 13.1 P&D Company kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 • a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14.1;
 • b. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 • 13.2 De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. P&D Company is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart P&D Company tegen alle aanspraken ter zake.
 • 13.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die de klant, al dan niet naar aanleiding van een advies van P&D Company, maakt.
 • 13.4 P&D Company kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door P&D Company verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
 • 13.5 De training is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. P&D Company kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 • 13.6 P&D Company is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het geleverde.
 • 13.7 P&D Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 13.8 Indien P&D Company aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van P&D Company beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van P&D Company gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van P&D Company beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 13.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens P&D Company vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens P&D Company kan aanwenden.
 • 13.10 Indien de klant goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan P&D Company ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan P&D Company ter beschikking zijn gesteld, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 14. Overmacht

 • 14.1 Onder overmacht wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; internet- en stroomstoring; weersinvloeden; verkeersstoringen; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; epidemieën, oorlog en rellen; belemmeringen door derden; werkstakingen; brand; diefstal; overheidsmaatregelen; ziekte of persoonlijke (familie) omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens P&D Company de overeenkomst uitvoert.
 • 14.2 In het geval dat P&D Company door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft P&D Company het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat P&D Company gehouden is om enige door de klant geleden schade te vergoeden. Alle werkzaamheden die tot aan het moment van de opschorting of ontbinding zijn uitgevoerd worden aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

 • 15.1 P&D Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • a. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
 • b. Na het sluiten van de overeenkomst P&D Company ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 • c. De klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 • 15.2 Voorts is P&D Company bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 15.3 Indien P&D Company tot opschorting of ontbinding overgaat, is P&D Company op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • 15.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van P&D Company op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien P&D Company de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt P&D Company zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 • 15.5 P&D Company behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

 • 1 Tenzij P&D Company en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft P&D Company volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, zoals, maar niet uitsluitend auteursrechten, die rusten op de materialen.
 • 16.2 P&D Company verleent aan de klant het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van P&D Company, de materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, tenzij uit de aard van de materialen anders voortvloeit.
 • 16.3 Handelt de klant in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van P&D Company, dan heeft P&D Company het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van compensatie, en is de klant aansprakelijk voor alle schade die P&D Company daardoor lijdt. Onder schade wordt in dit verband in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan omzetverlies.
  16.4 De klant vrijwaart P&D Company voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 17. Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens

 • 17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 • 17.2 Indien P&D Company – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en P&D Company zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is P&D Company niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 • 17.3 Indien P&D Company in opdracht van de klant persoonsgegevens verwerkt, dan worden de afspraken i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.
 • 17.4 P&D Company verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant het privacy statement van P&D Company raadplegen, zie https://5scompany.com/wp/privacy-statement/.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij P&D Company partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 18.2 Alle geschillen tussen de klant en P&D Company die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar P&D Company gevestigd is.